| AL | EN

Konsulencë Ligjore

Studio Ligjore“KUSHE“, ka percaktuar fushat ne te cilat bashkepuntoret e saj kryejne aktivitetin e tyre:

Ne fushen penale : Prof.Dr. Av. Muharrem Kushe, Av. Besmir Nanushi, Av. Enea Radiçi
Ne fushen civile: Prof.Dr. Av. Muharrem Kushe, Av. Alma Halili
Ne fushen administrative: Prof.Dr.Av. Muharrem Kushe, Av. Fiona Tako
Ne fushen familjare dhe te drejten e punes: Prof.Dr. Av.Muharrem Kushe, Av. Elsona Lumani.
Pergatitjet e materialeve, Memove, Kerkese padite, Kerkesat Ankimore, Rekurset, Kerkesat perpara Gjykates Kushtetuese, dhe Kerkesa per ne Gjykaten e Strasburgut, pergatiten nen kujdesin e Titullarit te Studios, Prof. Dr. Muharrem Kushe.

Veprimtaria e perfaqesimit dhe mbrojtjes konsiston:

• Njohuri te thelluara dhe konsulence juridike ne fushen e legjislacionit civil, penal, administrative, te punes, doganor, bankar dhe atij fiskal;
• Pergatitje e akteve per Shoqerite Tregtare dhe rregjistrimin e tyre ne Q.K.R, kryerje e veprimeve te tjera ne Organet Tatimore, per shoqeri shqiptare dhe te huaja.
• Sherbime juridike, konsulta per ceshtje konkrete me klientet, per ceshtjet penale, civile, administrative, familjare etj. Perpilim dhe depozitime dokumentash te shoqerive tregtare te regjistruara si subjekte te se drejtes shqiptare apo te huaj, per ndryshimet e administratoreve, te ortakeve, ndryshimin e kapitalit, transferimin e kuotave, ndryshim statuti, eksperti kontabel, prishjen e shoqerise dhe likudimin;
• Konsulta me klientet dhe pergatitje te dokumentacionit te domosdoshem per zgjidhjen e çeshtjes ne rruge administrative, sipas ligjit tregtar apo pergatitjen e kerkese padise per zgjidhjen e konflikteve ne rruge gjyqesore;
• Mbrojtje ligjore dhe perfaqesim i posaçem dhe i pergjithshem perpara te gjitha shkalleve te procesit gjyqesor.
• Ndjekje e procedurave te nevojshme per ekzekutimin e titujve ekzekutiv prane Zyrave te Permbarimit, deri ne ekzekutimin e plote te detyrimit.
• Asistence dhe perfaqesim ne te gjitha konfliktet administrative. Perfaqesim perpara organeve te administrates publike dhe zgjidhje te te gjithe llojeve te konflikteve me pale shtetin ne rrugen me optimale.
• Mbrojtje ligjore dhe perfaqesim, ne çeshtje qe shqyrtohen ne Gjykaten Kushtetuese.
• Etj.

Studio Ligjore “KUSHE”, ne cdo rast ruan sekretin profesional dhe nuk ben publike informacione,per te cilat eshte vene ne dijeni gjate kryerjes se sherbimeve te mesiperme.

Qe nga themelimi i saj, Studio Ligjore “KUSHE“, ka ruajtur nje nivel te larte profesional, duke patur mesatarisht nje koeficient suksesi mjaft te kenaqshem te perfaqesuara ne rruge gjyqesore apo administrative.

Nje nga parimet baze te veprimtarise te Studios eshte ruajtja e marrdhenieve te besimit reciprok me klientin, duke ushtruar me pergjegjesi dhe rigorozitet detyrat e linduara per shkak te aktivitetit, si dhe ruajtja e konfidencialitetit dhe te sekretit profesional.

Ne Studion Ligjore “Kushe” klientet gjejne pritjen e kerkuar, informacionin e duhur ligjor dhe rruget per zgjidhjen e tij.

Pas marrjes te informacionit te nevojshem, kur e drejta e pretenduar nga klienti nuk eshte ligjore, Studio Ligjore “Kushe” nuk merr persiper mbrojtjen dhe perfaqesimin e saj ne konfliktet civile, dhe familjare etj, me perjashtim te mbrojtjes ne procesin penal, ne te cilin mbrojtja eshte e domosdoshme dhe eshte e suksesshme brenda hapsirave ligjore.